Watch “[full episode] A Beautiful Cruel Thing | Episode 1 |